Wnioski o renty będzie można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 do 30 września tego roku. O ich przyznaniu nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków, ale liczba punktów rankingowych.

Najwyżej będą punktowane wnioski, dotyczące przekazania następcom gospodarstw o największej powierzchni użytków rolnych oraz takie wnioski, które przyczynią się do powstania - po połączeniu - znacznie większych gospodarstw. Oznacza to, że największe szanse na otrzymanie renty strukturalnej mają rolnicy pozbywający się dużych gospodarstw.

O renty mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego

O renty strukturalne mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego. Warunkiem jest, aby rolnik zajmował się rolnictwem nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i w tym okresie oraz w dniu złożenia wniosku był ubezpieczony w KRUS. Ponadto nie może on zalegać z opłacaniem składek ubezpieczeniowych. Wnioskodawca musi być też zarejestrowany w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako producent rolny.

Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania następcy powinno mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych, dotyczy to województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a w pozostałych województwach minimum - 6 hektarów. Powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów, nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha).

Natomiast, jeśli rolnik oddaje gospodarstwo większe niż 10 ha na powiększenie innego, to wielkość docelowego gospodarstwa musi być o co najmniej 10 proc. większa od gospodarstwa przekazywanego. Czyli np. jeżeli rolnik przekazuje 20 ha, to nowe gospodarstwo musi mieć nie mniej niż 22 ha.