Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie do 10 września przyjmować wnioski o unijne renty strukturalne. Jednak w tym roku o przyznaniu świadczenia nie będzie już decydowała kolejność złożenia dokumentów, lecz liczba punktów rankingowych uzyskanych przez konkretny wniosek. Najwięcej punktów uzyskają wnioski złożone przez rolników przekazujących następcom największą powierzchnię użytków rolnych i jeśli dodatkowo powierzchnia nowo powstałego gospodarstwo będzie największa.

Szczegółowe warunki przyznawania świadczeń określa znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 109, poz. 750 z późn. zm.). Zgodnie z nim o takie świadczenie może się ubiegać rolnik, który ukończył 55 lat, lecz nie ma przyznanej emerytury lub renty. Równocześnie taka osoba przez ostatnie 10 lat samodzielnie musiała prowadzić gospodarstwo rolne, z czego przez ostatnie 5 lat przed złożeniem wniosku o świadczenie unijne była ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Rolnik ubiegający się o taką unijną pomoc nie może mieć żadnych zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

Rolnicy nie otrzymają renty strukturalnej, jeśli będą chcieli przekazać małe gospodarstwo o powierzchni około 1 ha. Obecnie grunty rolne przekazywane następcy muszą mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, a w pozostałych województwach minimum 6 hektarów. Docelowa powierzchnia nowego gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów, nie może być mniejsza niż średnia w kraju. Obecnie wielkość ta wynosi 10 – 15 ha. Jeśli rolnik w zamian za rentę strukturalną przekaże gospodarstwo większe niż 10 ha na powiększenie innego, to wielkość docelowego gospodarstwa musi być większa co najmniej o 10 proc. od gospodarstwa przekazywanego.

Wnioskujący o rentę strukturalną oraz jego małżonek powinni przekazać wszystkie użytki rolne, stanowiące zarówno ich współwłasność, jak i własność odrębną. Mogą jednak pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem i prowadzić tam działalność rolniczą, służącą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.