ZUS może odmówić pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy świadczeń z tego tytułu. Stanie się tak, gdy do wypadku doszło wyłącznie wskutek naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, które nastąpiło umyślnie lub z powodu jego rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy pracownik zostanie pozbawiony świadczeń z ustawy wypadkowej

Co oznacza rażące niedbalstwo po stronie pracownika

Kto może liczyć na odszkodowanie w razie wypadku drogowego

Nietrzeźwości pracownika a prawa do świadczeń

Skutków spożywania alkoholu w pracy