W razie zaistnienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku oraz przeprowadzić stosowne postępowanie powypadkowe. Polega ono na ustaleniu i spisaniu okoliczności zdarzenia w protokołach zeznań poszkodowanego i świadków oraz ewentualnie sporządzeniu innej dokumentacji. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Zespół ten działa w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Sporządzenie protokołu

Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku sporządza, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokół powypadkowy, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Do protokołu powypadkowego dołącza się protokoły przesłuchania poszkodowanego, świadków, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, np. pisemną opinię lekarza, opinię innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku. Protokół ten pracodawca zatwierdza nie później niż w terminie pięciu dni od dnia jego sporządzenia.

Warto też podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (dalej rozporządzenie) w przypadku ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie protokół powypadkowy stanowi pierwszy dokument konieczny do wystąpienia z wnioskiem o to świadczenie (par. 2 pkt 1).

Podobnie istotne znaczenie dla ubezpieczonego ma protokół powypadkowy przy dochodzeniu wypłaty zasiłku chorobowego lub renty wypadkowej.

Prawo do zasiłku chorobowego ustala i wypłaca płatnik (pracodawca) lub ZUS na podstawie art. 10 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przy realizacji prawa do tego zasiłku nie zawsze dochodzi do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. Protokół powypadkowy określa zatem, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy i dopiero gdy ZUS to kwestionuje, wydaje decyzję, która może być zaskarżona do sądu. Podobnie jest przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy). Zatem treść protokołu powypadkowego ma istotne znaczenie dla ubezpieczonego przy realizacji różnych uprawnień.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracodawca musi zatwierdzić sporządzony protokół.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Żądania sprostowania
- Złożenia wniosku do ZUS
- Postępowania przed ZUS
- Wniesienia odwołania