Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Szkołą może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel dyrektorem

Generalnie stanowisko dyrektora poza wyjątkiem przewidzianym w art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty może sprawować osoba będąca nauczycielem, która spełnia kwalifikacje określone w art. 9 Karty Nauczyciela.

Sposób ogłoszenia

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Zgodnie z nowelizacją z 4 marca 2010 r. ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 21 kwietnia, ogłaszanie, przeprowadzenie i nadzór konkursu na dyrektora publicznej szkoły i placówki należy do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Tego samego dnia weszło również rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora.

W stosunku do dotychczasowych uregulowań prawodawca zrezygnował z obowiązku publikowania ogłoszenia o konkursie w co najmniej dwóch dziennikach, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i wojewódzkim. W rozporządzeniu przyjęto, że podstawowym sposobem publikacji informacji o ogłoszeniu konkursu będzie jej zamieszczenie na stronie internetowej organu prowadzącego i w miejscu ogólnodostępnym w jego siedzibie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Ponadto, w zależności od tego czy organem prowadzącym dane przedszkole, szkołę lub placówkę jest jednostka samorządu terytorialnego czy inny organ – również odpowiednio, na stronie BIP właściwego kuratorium oświaty oraz na stronie BIP organu prowadzącego. Informacja taka będzie mogła być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

● oznaczenie organu prowadzącego publiczną szkołę lub placówkę oraz jej nazwę i adres;

● wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora;

● wskazanie wymaganych dokumentów;

● informacji o sposobie i terminie składania ofert (nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszeni) oraz o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.