Jeśli pracownik przystąpi do egzaminu zawodowego lub maturalnego, ich pracodawca udzieli mu sześć dni urlopu szkoleniowego. Z kolei 21 dni wolnego będzie przysługiwało podwładnemu na przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę. Tak wynika z ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wczoraj poprawki do noweli wprowadził Senat, więc ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Rząd nie zdążył

Oznacza to niestety, że wydłuży się czas, gdy nie obowiązują żadne regulacje, które określają zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 11 kwietnia na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. K 28/08) moc straciły dotychczas obowiązujące przepisy. Rządowi nie udało się przyjąć nowych, mimo że TK dał mu na to rok.

Marcin Wojewódka, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Wojewódki, podkreśla, że w tym czasie na pewno moc obowiązującą zachowują zawarte z pracownikami umowy w sprawie skierowania na szkolenia lub naukę w szkole.

– W razie sporu między pracownikiem i pracodawcą tylko sądy będą mogły rozstrzygnąć wątpliwości prawne, jakie pojawią się w związku z wyrokiem TK – mówi Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Niektóre wątpliwości związane z brakiem przepisów w sprawie szkoleń usunęli senatorowie. Wprowadzili m.in. poprawkę do noweli kodeksu pracy, która przewiduje, że wobec pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.

Dzięki temu pracownicy, którzy rozpoczynają teraz (a więc w okresie gdy nie obowiązują żadne przepisy w sprawie szkoleń) szkolenia lub naukę, po uchwaleniu noweli będą wiedzieć, jakie zasady podnoszenia kwalifikacji ich obowiązują.

– Przyjęcie tych zmian uchroni ustawę przed zarzutem niekonstytucyjności ze względu na nierówne traktowanie pracowników i pracodawców – dodaje senator Grażyna Sztark z senackiej Komisji Ustawodawczej.