Pracownicy, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe, będą mogli korzystać z płatnych zwolnień z pracy na czas zajęć oraz z urlopów szkoleniowych.
Jeśli pracownik przystąpi do egzaminu zawodowego lub maturalnego, ich pracodawca udzieli mu sześć dni urlopu szkoleniowego. Z kolei 21 dni wolnego będzie przysługiwało podwładnemu na przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę. Tak wynika z ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wczoraj poprawki do noweli wprowadził Senat, więc ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Rząd nie zdążył

Oznacza to niestety, że wydłuży się czas, gdy nie obowiązują żadne regulacje, które określają zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 11 kwietnia na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. K 28/08) moc straciły dotychczas obowiązujące przepisy. Rządowi nie udało się przyjąć nowych, mimo że TK dał mu na to rok.
Marcin Wojewódka, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Wojewódki, podkreśla, że w tym czasie na pewno moc obowiązującą zachowują zawarte z pracownikami umowy w sprawie skierowania na szkolenia lub naukę w szkole.
– W razie sporu między pracownikiem i pracodawcą tylko sądy będą mogły rozstrzygnąć wątpliwości prawne, jakie pojawią się w związku z wyrokiem TK – mówi Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.
Niektóre wątpliwości związane z brakiem przepisów w sprawie szkoleń usunęli senatorowie. Wprowadzili m.in. poprawkę do noweli kodeksu pracy, która przewiduje, że wobec pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.
Dzięki temu pracownicy, którzy rozpoczynają teraz (a więc w okresie gdy nie obowiązują żadne przepisy w sprawie szkoleń) szkolenia lub naukę, po uchwaleniu noweli będą wiedzieć, jakie zasady podnoszenia kwalifikacji ich obowiązują.
– Przyjęcie tych zmian uchroni ustawę przed zarzutem niekonstytucyjności ze względu na nierówne traktowanie pracowników i pracodawców – dodaje senator Grażyna Sztark z senackiej Komisji Ustawodawczej.Pracownik może zapłacić

Senat wprowadził też poprawkę, która zobowiązuje pracowników do zwrotu kosztów nauki lub szkolenia poniesionych przez pracodawcę, jeśli w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub już po zakończeniu nauki (maksymalnie w okresie trzech lat) pracownik w sposób nieuzasadniony rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia. Dzięki temu usunięta zostanie luka w przepisach, która umożliwiałby pracownikom rozstanie się z pracodawcą, który opłacał jego naukę, bez konieczności zwrotu takich kosztów.

Płatne zwolnienie

Senatorowie nie zmienili natomiast najistotniejszych z punktu widzenia pracowników i pracodawców przepisów.
Pracownicy będą mogli korzystać z płatnych zwolnień z pracy na czas zajęć w szkole lub ośrodku szkoleniowym oraz dojazdu do tych placówek. Prawo takie zostanie przyznane tylko tym pracownikom, których na szkolenie kieruje pracodawca (lub wyrazi on na to zgodę). W takich przypadkach płatne będą też urlopy szkoleniowe.
Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej, podkreślił w Senacie, że celem uchwalenia noweli jest wypełnienie wyroku TK. W Komisji Trójstronnej trwają już prace nad nową ustawą, która w sposób kompleksowy określi zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych.