Międzyzakładowa organizacja związkowa obejmuje swym zasięgiem trzy małe firmy. Czy u każdego z tych pracodawców przysługują jej uprawnienia zakładowej organizacji związkowej niezależnie od liczby członków tej organizacji w danej firmie?
Przepisy dotyczące zakładowych organizacji związkowych (art. 251–331 ustawy o związkach zawodowych) stosuje się również do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę. Międzyzakładową organizacją związkową jest taki związek zawodowy, który zakresem swego działania obejmuje całe przedsiębiorstwa, u co najmniej dwóch pracodawców w rozumieniu art. 3 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2002 r. I PKN 790/00). Członkami międzyzakładowej organizacji związkowej mogą być pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców w ramach działania tej organizacji z tym zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu liczby członków potrzebnej do określenia uprawnień organizacji związkowej uwzględnia się liczbę wszystkich członków zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej. Organizacja taka musi zatem skupiać co najmniej 10 członków, zatrudnionych u wszystkich pracodawców, a mających status bądź pracownika, bądź osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub funkcjonariusza. Reasumując, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują w pełni organizacji międzyzakładowej u każdego pracodawcy, którego ta organizacja obejmuje swym zasięgiem, niezależnie od liczby członków międzyzakładowej organizacji u danego pracodawcy. Wystarczy, aby łącznie pracodawcy skupiali co najmniej 10 członków, a u każdego z nich zatrudniona była przynajmniej jedna osoba będąca członkiem tej organizacji. Przyjmuje się, iż celem takiej regulacji jest m.in. umożliwienie działania w międzyzakładowej organizacji pracownikom, którzy nie mogą stworzyć zakładowej organizacji związkowej z powodu zbyt małej liczby zatrudnionych.
O tym, jakie zakłady pracy obejmuje działaniem międzyzakładowa organizacja związkowa, rozstrzygają samorządne decyzje właściwych organów danego związku zawodowego (wyrok SN z 13 marca 1997 r. I PKN 41/97).