W 2009 roku inspektorzy pracy wydali nakazy zapłaty zaległych świadczeń pracowniczych na kwotę 142 mln zł, czyli o 51 mln zł więcej niż rok wcześniej. Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła 86,3 tys. przypadków niewypłacenia pensji.

– Główną przyczyną nieprawidłowości były nie tylko problemy ekonomiczne firm spowodowane kryzysem gospodarczym, ale często też nieznajomość przepisów, w tym przede wszystkim dotyczących wypłaty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych – mówi Tadeusz Zając, główny inspektor pracy.

Ponad dwukrotnie wzrosła też liczba firm, które łamały przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. W 2009 roku PIP nałożyła na pracodawców 6,1 tys. mandatów na łączną kwotę 11,5 mln zł.