Do końca 2011 r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka ma przysługiwać po przedstawieniu zaświadczenia o przeprowadzeniu co najmniej jednego badania w czasie ciąży - taką zmianę przewiduje projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W czwartek nad projektem debatowały sejmowe Komisje Polityki Społecznej i Zdrowia. Komisje poparły propozycję.

Od 1 listopada 2009 r. kobieta, aby dostać becikowe, musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza lub położnej, że nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu była pod opieką medyczną. W przeciwnym razie jest pozbawiana dodatku.

W styczniu media donosiły, że Ośrodki Pomocy Społecznej zaczęły odmawiać wypłacania becikowego osobom, które nie przedstawiły stosownego zaświadczenia. Organizacje kobiece podnosiły, że nie zawsze kobieta wie o tym, że jest w ciąży już w 10. tygodniu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, takie kobiety będą mogły uzyskać świadczenia, jeśli ponownie złożą wniosek w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Ustawę autorstwa LPR wprowadzającą tzw. becikowe Sejm uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki niezależnie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód netto nie przekracza 504 zł na osobę miesięcznie, możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł. Gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł.

Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie do roku od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka przysposobionego do roku od przysposobienia dziecka. Do wniosku powinny być dołączone: dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga; potrzebne jest także zaświadczenie lekarskie.