Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który ułatwi przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli w firmach. Oznacza to, że projekt ma szanse trafić pod obrady Sejmu i wejść w życie jeszcze w tym roku.

Nowe przepisy przewidują, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła bez zapowiedzi przeprowadzać kontrole we wszystkich firmach. Obecnie inspektor może sprawdzać bez zapowiedzi tylko przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. Takie uprawnienie przysługuje im na mocy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. z 1997 r. nr 72, poz. 450). Natomiast kontrole w firmach usługowych należy zapowiadać z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Tak przewiduje bowiem ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

– Prowadzi to do paradoksalnych sytuacji. Inspektor pracy może bez zapowiedzi sprawdzić warunki pracy np. górników, ale musi zapowiadać kontrole w firmach świadczących usługi na rzecz kopalni, których pracownicy też wykonują prace pod ziemią – tłumaczy Bożena Borys-Szopa, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Prezydenckiego projektu nie poparło Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem resortu obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają rzetelną kontrolę firm.

– Na podstawie ustaw o Państwowej Inspekcji Pracy i o swobodzie działalności gospodarczej inspektor pracy może obecnie przeprowadzać niezapowiedziane kontrole we wszystkich firmach, jeśli są one uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego – podkreśla Marcin Korolec, podsekretarz stanu w MG.