Działająca w firmie organizacja związkowa ma obowiązek raz na kwartał informowania pracodawcy o liczbie swoich członków. Co się dzieje, gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku?
Zakładowa organizacja związkowa korzysta z uprawnień określonych w ustawie o związkach zawodowych, gdy zrzesza co najmniej dziesięciu członków. Organizacje związkowe mają też obowiązek przedstawienia pracodawcy raz na kwartał, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po tym kwartale, aktualnej liczby członków związku. W praktyce powstaje pytanie: co dzieje się w przypadku niedopełnienia wspomnianego obowiązku względem pracodawcy przez organizację związkową?
Niektórzy znawcy tematyki uważają, że w takiej sytuacji związek nie traci swych uprawnień, ponieważ liczy się faktyczna liczba członków, a nie informacja o niej. Wydaje się jednak, że powyżej przedstawiony pogląd pozostaje w sprzeczności z funkcją omawianego przepisu.