Kara za jedno przekroczenie przepisów, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Pracownik nie może też z własnej woli zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.