Bez zgody zarządu organizacji związkowej pracodawca nie może zwolnić pracownika, który ją reprezentuje. Związek musi jednak wskazać firmie swojego reprezentanta. Czy pracodawca musi występować o zgodę na zwolnienie takiej osoby, jeśli organizacja związkowa nie poinformowała go, że jest to ich reprezentant?
Pracodawca musi uzyskać zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej, aby wypowiedzieć lub rozwiązać stosunek pracy z członkiem związku zawodowego imiennie wskazanym uchwałą zarządu lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy. Tak stanowi art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Wyrokiem z dnia 23 lutego 2005 r. (III PK 77/04, OSNP 2005/21/331), Sąd Najwyższy doprecyzował moment, od którego uprawnienie to przysługuje. Zdaniem SN pracownik jest chroniony przed zwolnieniem dopiero od chwili zawiadomienia pracodawcy o podjętej uchwale umocowanego organu w tej sprawie. Wskazanie reprezentanta ma zatem charakter konstytutywny, co oznacza, że dopóki pracodawca nie zostanie poinformowany o jego wyborze, nie jest zobligowany do występowania do zarządu związku zawodowego o wyrażenie zgody na jego zwolnienie.
Za tą tezą przemawia również treść rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 108, poz. 1013), dotyczące m.in. powiadamiania pracodawcy o pracownikach chronionych przed zwolnieniem. Stanowi ono, że zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej imiennie (i na piśmie) wskazują pracodawcy pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Oświadczenie zarządu związku o objęciu ochroną, wynikająca z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, wymaga formy pisemnej.