W sprawozdaniu zaznaczono, że w roku 2008 aż 68 proc. osób niepełnosprawnych w wieku 15. lat i więcej nie miało wykształcenia średniego, a jedynie 6 proc. posiadało wykształcenie wyższe. "Co prawda, relacja ta z roku na rok ulega poprawie, jednak wciąż widoczna jest w tym względzie różnica w stosunku do osób sprawnych" - napisano. Wykształcenie wyższe ma 16,5 proc. osób sprawnych.

Autorzy sprawozdania podkreślają, że osoby niepełnosprawne mają trudności w zdobyciu lub uzupełnieniu wykształcenia nie tylko na poziomie wyższym, ale także średnim, a nawet podstawowym. Zaś niskie wykształcenie lub jego brak zmniejsza szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a tym samym szanse na godne życie.

"Obecnie mamy do czynienia z postrzeganiem niepełnosprawnych albo w kontekście użalania się nad nimi, albo postrzegania ich, jako herosów" - powiedział PAP kierownik biura ds. niepełnosprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim Ireneusz Białek. Na Uniwersytecie prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli akademickich, dotyczące niepełnosprawności. Podobne szkolenia mają być organizowane także na innych uczelniach.

"Chcemy wspierać studentów niepełnosprawnych, a także likwidować stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych" - powiedział Białek. Zaznaczył, że w ostatnich latach liczba studiujących osób niepełnosprawnych wzrasta. Dotyczy to zwłaszcza niewidomych.

Według danych z listopada 2008 r. studiowało ponad 25 tys. osób niepełnosprawnych (co stanowiło 1,3 proc. ogółu studentów). Nieco ponad 13 tys. z nich studiowało na studiach stacjonarnych i 12 tys. na studiach zaocznych i wieczorowych. W roku 2006 studiowało niespełna 20 tys. niepełnosprawnych.

Sprawozdanie zwraca też uwagę na wzrost liczby osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo

W 2008 roku aktywnych było blisko 24 proc. osób w tzw. wieku produkcyjnym. W najtrudniejszej sytuacji - jak napisano - znajdują się osoby niepełnosprawne mieszkające na wsi, niezwiązane z gospodarstwem rolnym. Rolnictwo daje zatrudnienie wielu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza starszym i słabo wykształconym.