Rząd dofinansuje zakup podręczników m.in. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, którzy chodzą do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Jak co roku rząd pokryje część wydatków na podręczniki dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Nowością jest, że o pomoc będą się też mogli starać uczniowie drugich klas gimnazjum.
– Będą musieli kupić nowe podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej, a dla wielu rodzin może to być większy wydatek – mówi Justyna Sadlak z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
O pomoc nie będą mogli się już starać pierwszoklasiści z gimnazjum. Resort edukacji wyjaśnia, że będą mogli kupić książki na rynku wtórnym. Ponadto z przygotowanego przez MEN projektu rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku wynika, że wsparcie pierwszy raz otrzymają słabowidzący, niesłyszący, lekko upośledzeni umysłowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli którąś z nich jest jedna z wcześniej wymienionych dysfunkcji.
O przyznaniu dofinansowania będzie też decydować kryterium dochodowe. Otrzymają je ci, których dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Warunek ten nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych. Muszą przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym roku, tak jak w ubiegłym, pomoc może być udzielona także uczniom niespełniającym kryterium dochodowego, gdy pochodzą z rodziny, w której występują m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie czy niepełnosprawność. Liczba uczniów otrzymujących wsparcie bez przedstawienia zaświadczenia o dochodach nie może przekroczyć w danej gminie 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którym pomoc może być udzielona. Według szacunków rządu dofinansowaniem objętych zostanie nieco ponad 390 tys. uczniów. Na ten cel budżet wyda 103 mln zł.
Wnioski rodzice powinni składać do dyrektora szkoły.
Ile wyniesie dofinansowanie
● do 170 zł dla uczniów klas I–III szkół podstawowych
● do 310 zł dla uczniów II klasy gimnazjum
● do 200 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV–VI SP
● do 300 zł dla uczniów niepełnosprawnych z zasadniczych szkół zawodowych
● do 370 zł dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych innych niż zawodowe i policealnych