Celem ustawy jest utworzenie dla powiatów i gmin podstawy prawnej do wspomagania ze środków własnych rodzin zastępczych. W uzasadnieniu ustawy przypomniano, że Sejm ogłosił rok 2009 Rokiem Rodziny Zastępczej.

W myśl ustawy rada powiatu (gminy) może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.

Przed głosowaniem wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior przypomniał, że MPiPS przygotowało założenia do ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, która szczegółowo ureguluje zagadnienia związane z opieką nad dziećmi, którymi nie mogą zajmować się rodzice. Pod koniec czerwca założenia do ustawy zostały przyjęte przez rząd.