W pojedynkę rodzice mogą dbać jedynie o sprawy swoich dzieci, np. sprawiedliwe oceny. Działając w radzie szkoły czy radzie rodziców, mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez dyrekcję.

Czy pensja nauczyciela zależy od rodziców

W szkole mojej córki jest dwóch nauczycieli biologii. Jeden cieszy się bardzo dobrą opinią, jest lubiany przez uczniów, mimo że wymaga i nie stawia dobrych stopni za nic. Drugi jedynie dyktuje notatki do zeszytu. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że ten drugi ma wyższą pensję. Czy rodzice mogą wpłynąć na zmianę wynagrodzenia nauczyciela?
Nie
Przynajmniej bezpośrednio. Pensja nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego – jego minimalną wysokość określa w rozporządzeniu minister edukacji oraz dodatków – ich wysokość określają gminne regulaminy wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Na nią rodzice nie mogą mieć wpływu. Bywa więc i tak, że nauczyciel gorzej oceniany przez uczniów zarabia więcej od swoich kolegów, ponieważ posiada dłuższy staż pracy, lepsze wykształcenie czy wyższy stopień awansu zawodowego. Jednym z dodatków wypłacanych nauczycielom jest jednak dodatek motywacyjny. Jego przyznanie, a również wysokość, powinny zależeć od zaangażowania nauczyciela w wykonywaną pracę. Działająca w szkole rada rodziców może zwracać się do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Może zatem wnioskować o informowanie jej o wysokości dodatków motywacyjnych oraz o to, który nauczyciel go otrzymuje i dlaczego. Dyrektor czy organ prowadzący powinien udzielić odpowiedzi. Zależnie od jej treści, rada rodziców może wnioskować o obniżenie, podwyższenie, przyznanie bądź odebranie dodatku. Do wniosku może też dołączyć opinie o dorobku zawodowym nauczyciela. Dyrektor może jednak nie przychylić się do wniosku rodziców. Ponadto rada rodziców może zawrzeć z nauczycielami uczącymi w szkole umowy na poprowadzenie np. dodatkowych zajęć czy kółek zainteresowań i z tego tytułu wypłacać im wynagrodzenia. Zatem rodzice, choć w ograniczonym stopniu, to jednak mogą wpłynąć na wysokość wynagrodzenia nauczyciela.
Podstawa prawna
● Art. 54 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jaki wpływ na decyzje szkoły mogą mieć rodzice uczniów

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy nauczyciel może być w radzie rodziców- Czy można odmówić ubezpieczenia dziecka- Czy przeniesienie dziecka zależy od zgody szkoły- Czy szkoła może nie sporządzić protokołu- Czy można żądać oceny nauczyciela- Czy można zakwestionować ocenę