Zmniejszenie do połowy 2010 r. liczby urzędników o 10 proc. zakłada projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, funduszach celowych i agencjach - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Zmiany - według kancelarii premiera - mają spowodować oszczędności w wysokości 1,3 mld zł w 2011 roku.

Projekt ustawy został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według przekazanego w piątek PAP komunikatu CIR, zaproponowane rozwiązania mają zwiększyć efektywność funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Obowiązkowi "racjonalizacji zatrudnienia" mają podlegać wszystkie państwowe jednostki budżetowe: ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, państwowe fundusze celowe oraz agencje państwowe, a także ZUS, KRUS i NFZ.

CIR informuje, że jednostki te będą musiały do 1 lutego 2010 r. przedstawić premierowi stan zatrudnienia na 30 czerwca 2009 r., a do dnia 30 czerwca 2010 stan ten powinien zostać ograniczony o 10 proc.

W komunikacie podano, że obowiązek dokonania redukcji zatrudnienia będzie spoczywał na kierowniku danej jednostki, a za jej nieprzeprowadzenie będzie on podlegał karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej.

"Podczas przeprowadzania racjonalizacji zatrudnienia kierownicy mają kierować się w szczególności koniecznością zwiększenia efektywności wykonywania przez jednostkę zadań oraz osiągnięcia oszczędności poprzez zmniejszenie środków wydatkowanych na wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie.Jednocześnie CIR zaznacza, że jednostki, które udowodnią, że wszystkie powierzone zadania realizują bardzo efektywnie oraz że zadania te mają szczególne znacznie z punku widzenia funkcjonowania państwa, mogą zostać zwolnione z obowiązku redukcji zatrudnienia.

Rekomendacje dotyczące zasadności zwolnień ma wydać specjalny zespół działający przy premierze.

"W celu wydania rekomendacji zespół będzie analizował dane dotyczące stanu zatrudnienia i procesu racjonalizacji uwzględniając między innymi metodę benchmarkingu czy obciążenie pracą" - napisano w komunikacie.

Wymóg redukcji zatrudnienia nie odnosi się do żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów, prokuratorów, a także osób korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz ochrony przed zwolnieniem w związku z osiągnięciem wieku przedemerytalnego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.