W okresie wakacyjnym wielu uczniów chce podjąć pracę, aby zarobić na wypoczynek. Bez zezwolenia Państwowej Inspekcji Pracy firmy mogą zatrudniać tylko młodocianych, czyli osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie przekroczyły jeszcze 18 roku życia. Pracować mogą tylko absolwencji gimnazjum.

Nauka zawodu

Młodych pracowników można zatrudnić na podstawie umowy o pracę w celu nauki i przygotowania zawodowego albo do wykonywania prac lekkich. Pracodawca musi zapewnić im opiekę oraz pomoc, aby mogli przystosować się do właściwego wykonywania pracy.

Przygotowanie zawodowe pracownika polega na nauce zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy. W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Musi ona określać:

● rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

● czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

● sposób dokształcania teoretycznego,

● wysokość wynagrodzenia.

Pracownik młodociany podlega szczególnej ochronie. Firma może mu wypowiedzieć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego tylko w przypadkach określonych w art. 196 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm), np. jeśli młodociany nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub pracodawca stwierdzi jego nieprzydatność do pracy.