TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY o rozwiązaniu umowy na czas określony

Brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej jest zgodny z konstytucją

SENTENCJA

1. Art. 30 par. 4 k.p. w zakresie, w jakim pomija obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 50 par. 3 k.p. w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji.

Wyrok TK z 2 grudnia 2008 r.

Opubl. Dz.U. nr 219, poz. 1409

Sygn. akt P 48/07

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok 2 grudnia 2008 r. wskutek pytania prawnego Sądu Rejonowego w Toruniu. Podstawą pytania był następujący stan prawny. Pracownik domagał się uznania za bezskuteczne oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem. Umowa zawierała zastrzeżenie o możliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego terminu. Pracownik wykonywał pracę terminowo, za co otrzymywał pochwały, nie był karany dyscyplinarnie. Pomimo tego pracodawca wręczył pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Sąd pytający stwierdził, że w kodeksie pracy jest uregulowana odmiennie sytuacja zwalnianych za wypowiedzeniem pracowników przynależących, bądź do grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony bądź do grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Świadczy to o zróżnicowaniu służących im praw w razie rozwiązania z nimi stosunku pracy. W związku z tym powstać mogą wątpliwości co do zachowania w tym względzie wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równości, jak też ujętej w art. 2 konstytucji zasady sprawiedliwości społecznej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji, przeczytasz o:

Decyzji o rozwiązaniu umowy z powodu zwolnień grupowych pracodawca nie podejmuje samodzielnie

Powód wypowiedzenia umowy terminowej podlega kontroli sądów pracy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń.