Pracodawcy, którzy zawrą umowy ze starostami, otrzymają dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych pracowników. Wnioski przyjmą powiatowe urzędy pracy.

ZMIANA PRAWA

Firmy dotknięte kryzysem będą mogły zawierać ze starostą umowy o dofinansowanie szkoleń lub studiów podyplomowych pracowników ze środków Funduszu Pracy (FP). Obie strony wspólnie określą termin i sposób przekazania pieniędzy. Ustalą też harmonogram przekazywania środków na stypendia pracowników, które będą wypłacane, jeśli podwładny zgodzi się na obniżenie czasu pracy lub w firmie ogłoszony zostanie przestój produkcji. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń, studiów podyplomowych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów. Określa ono procedury wypłaty pomocy przewidzianej w ustawie z 1 lipca o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Trafiła już ona do podpisu prezydenta.
Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania oraz stypendiów dla pracowników w powiatowym urzędzie pracy. Musi zawierać informacje o pracodawcy (m.in. nazwę i siedzibę firmy), szkoleniach lub studiach (wskazywać ich rodzaj lub kierunek, liczbę skierowanych osób, kalkulację kosztów) oraz określać wnioskowaną wysokość środków z FP na dofinansowanie kosztów szkolenia i stypendia. Pracodawca musi też uzasadnić potrzebę odbycia szkolenia lub studiów.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego oraz zaświadczenie – wydawane przez ministrów skarbu lub gospodarki oraz przez marszałków województw – o spełnianiu warunków określonych we wspomnianej ustawie. Dofinansowania do szkoleń będą przysługiwały tylko tym firmom, które m.in. odnotowały 25-proc. spadek sprzedaży w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r., nie zalegają ze zobowiązaniami podatkowymi oraz opłacaniem składek ZUS (poza nielicznymi wyjątkami).
– Spełnienie tych warunków może sprawić trudności, bo firma musi też opracować plan naprawczy. Dodatkowo jeśli pracownicy pobierają stypendia, przez rok będą chronieni przed zwolnieniem – podkreśla Marcin Bugała z firmy Promag.
Jeśli starosta pozytywnie rozpatrzy wniosek, zawrze umowę z pracodawcą o wypłatę dofinansowania. Określi ona m. in. wysokość środków, jakie z FP otrzyma firma, termin ich wypłaty oraz harmonogram przekazywania środków na stypendia pracowników.
Dofinansowanie nie będzie mogło przekraczać 80 proc. kosztów szkolenia lub studiów, ale nie więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (obecnie 9556,83 zł). Miesięczne stypendium wyniesie 551,50 zł.