Jeśli chodzi o dane identyfikacyjne, to szczególnie ważne są numery PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko i imię, data urodzenia, a także adres. ZUS, aby mógł przesłać do OFE składki, musi zidentyfikować osobę ubezpieczoną (za którą składki przesyła pracodawca lub robi to ona sama) jako członka OFE.

Po podpisaniu umowy z OFE członek funduszu powinien go informować, na odpowiednim, udostępnionym przez niego formularzu, o każdorazowej zmianie swoich danych. Dotyczy to imion i nazwiska, adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty. To ułatwia przekazywanie przez ZUS pieniędzy do funduszu.

Klient OFE, który pozostaje w związku małżeńskim, powinien powiadomić na piśmie swój fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem. Ma też zawiadomić swój fundusz o każdorazowej zmianie w tych stosunkach. Zawiadomienie to jest również składane na odpowiednim formularzu udostępnionym przez OFE i powoduje zmianę umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od następnego dnia po jego doręczeniu.

Ważnym prawem klienta OFE jest też możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami na wypadek jego śmierci. Powinien pamiętać o tym, podpisując umowę z OFE i wskazać osobę, która ma otrzymać pieniądze w razie jego śmierci.

PRZYKŁAD

Korekta po zmianie stanu cywilnego

Klientka OFE wyszła w grudniu 2008 r. za mąż. Przyjęła nazwisko męża i zgłosiła ten fakt w firmie. Kiedy OFE wysłał do niej informację o stanie konta, stwierdziła, że nie ma zaksięgowanych w funduszu składek właśnie od grudnia. Przyczyną tego jest zapewne to, że klientka OFE nie zgłosiła korekty swojego nazwiska również do OFE. W tej sytuacji pracodawca zgłasza i wysyła za nią składki do ZUS pod nowym nazwiskiem, a w bazie danych OFE, którą prowadzi ZUS, widnieje ona ze starym. W tej sytuacji ZUS może mieć kłopoty z identyfikacją, czy klientka OFE zgłaszana przez zakład pracy to ta sama osoba, która widnieje w spisie członków funduszy pod innym nazwiskiem. Powinna ona niezwłocznie dokonać koniecznych korekt także w swoim funduszu.


Podstawa prawna

● Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 159, poz. 1667 z późn. zm.).

● Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).