Czy kontroluje zawsze płatnik składek

Mój pracodawca zatrudnia 24 pracowników i w związku z tym jest płatnikiem zasiłków. Jeden z pracowników często korzysta ze zwolnień lekarskich z powodu choroby. Dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w tym czasie pracuje zarobkowo. Czy możemy wystąpić do ZUS, aby skontrolował pracownika?

Nie Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza płatnik zasiłku. Jeżeli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych i w związku z tym jest uprawniony do wypłaty im zasiłków w czasie trwania ich zatrudnienia, wówczas sam sprawdza, czy korzystają ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem albo czy w czasie zwolnienia wykonują pracę zarobkową. ZUS dokonuje takiej kontroli wtedy, gdy jest płatnikiem zasiłków dla osób zatrudnionych u płatników składek, zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, oraz osób pobierających zasiłki po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

W celu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy pracodawca powinien wystawić osobie wyznaczonej do jej przeprowadzenia imienne upoważnienie. Gdy osoba kontrolująca nie zastanie pracownika pod adresem wskazanym przez niego i wpisanym w zwolnieniu lekarskim (ZUS ZLA), zaleca się przeprowadzenie kontroli powtórnie i wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Gdy pracownik odmówi złożenia wyjaśnień, należy uznać, że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem, co stanowi podstawę do pozbawienia go prawa do zasiłku. Utrata prawa do zasiłku następuje także wtedy, gdy zostanie wykazane, że w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonywał pracę zarobkową. Nieprawidłowości ustalone w czasie kontroli opisywane są w protokole kontroli, który przedkładany jest pracownikowi w celu wniesienia przez niego uwag. Jeżeli zgadza się on z ustaleniami kontrolującego, protokół stanowi podstawę do pozbawienia go prawa do zasiłku. Gdy natomiast je kwestionuje, należy przekazać sprawę do oddziału ZUS w celu wydania decyzji.

Podstawa prawna

● Art. 17, art. 61 ust. 1 i 2 i art. 68 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

● Par. 1 ust. 1, par. 5 ust. 1, par. 8, 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (tj. Dz.U. nr 65, poz. 743).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można odwiedzić chorego w domu

Czy zakres kontroli może być ograniczony

>Czy zawsze trzeba przesłać protokół do ZUS

Czy wystarczy jedna kontrola pracownika

Czy pracujący zarobkowo utraci zasiłek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.