ZMIANA PRAWA

W części B akt osobowych, czyli dokumentacji dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia, pracodawca będzie musiał przechowywać pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Ma wejść ona w życie z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw.

- Pracodawcy będą też musieli przechowywać oświadczenia pracowników o zamiarze korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który nie będzie przecież obligatoryjny - mówi Monika Olczyk z firmy Doradztwo Plus - Usługi kadrowe i personalne.

Z rozporządzenia zniknie przepis zobowiązujący pracodawców do załączania do akt osobowych kopii zawiadomień powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna. W praktyce już teraz nie muszą tego robić, gdyż ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33) zwolniła ich z obowiązku informowania PUP o przyjęciu do pracy bezrobotnego.