Zmiana prawa - Nauczyciele nie będą mogli odmówić uczestnictwa w egzaminach zewnętrznych. O tym, którzy uczniowie nie zapłacą za obiad, zdecyduje dyrektor szkoły.
Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjach nie będzie już obowiązkowych strojów jednolitych. Między innymi taką zmianę przewiduje uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. Od 1 września dyrektor będzie wprawdzie mógł wprowadzić mundurki w szkole, ale po uzyskaniu opinii samorządu, rady pedagogicznej i rady rodziców.
Nowelizacja przewiduje też, że uczniowie, którzy będą mieć z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie otrzymają stypendiów naukowych. Posłowie zmienili też przepisy umożliwiające dyrektorom szkół zwalnianie uczniów z opłat za posiłki.
Duże zmiany czekają też nauczycieli. Będą musieli uczestniczyć w egzaminach: maturalnym, zawodowym, gimnazjalnym oraz sprawdzianie szóstoklasistów. Dotychczas nauczyciele mogli odmówić w nich udziału. Ponadto nauczyciele uczestniczący w egzaminach ustnych za czas pracy w komisji przekraczający wymiar pensum będą otrzymywać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.
Nauczyciele, przed nawiązaniem stosunku pracy, będą też musieli przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast stażyści i kontraktowi będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, tak jak nauczyciele mianowani i dyplomowani. Ustawa trafiła do Senatu.