Wybranie uczelni wyższej to ważna decyzja, niezależnie od tego czy studia będą płatne czy bezpłatne. Niż demograficzny powoduje, że uczelnie zabiegają o studentów tak jak operatorzy telefonii komórkowej o swoich klientów.

W folderach reklamowych szkoły obiecują dobrą bazę dydaktyczną, ciekawe praktyki, wykłady znanych profesorów, indywidualne konsultacje, modnie brzmiące specjalizacje. Po rozpoczęciu nauki często okazuje się, że praktyk nie ma, a kierunek zarządzanie funduszami unijnymi to zwykła administracja.

Część szkół z powodu braku odpowiedniej liczby studentów nie rozpoczyna danego kierunku, mimo przeprowadzonego naboru. Okazuje się, że nawet politechniki czy uniwersytety mają kłopoty z zapewnieniem odpowiednich kadr, np. technika rolnicza i leśna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Tymczasem rozwój kariery w dużej mierze zależy od tego, gdzie, co i jak studiujemy. Czasem warto zdecydować się na większe koszty utrzymania czy czesne, by mieć pewność, że studia pozwolą zdobyć wartościowe umiejętności i kontakty. Dlatego każdy kierunek i każdą uczelnię należy dokładnie sprawdzić.

Sprawdź ocenę PKA

Jakość kształcenia oraz warunki prowadzenia studiów wyższych we wszystkich polskich uczelniach sprawdza Państwowa Komisja Akredytacyjna. Informacje o poziomie kierunków na poszczególnych uczelniach znajdują się na jej stronie www.pka.edu.pl. Komisja może przyznać ocenę:

• wyróżniającą zarezerwowaną dla uczelni posiadających świetną kadrę, dobrą bazę materialną, prowadzącą szeroką współpracę międzynarodową;

• pozytywną świadczącą o spełnieniu wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz dotyczących bazy materialnej;

• warunkową wskazującą na uchybienia, ale takie, które można usunąć w ciągu roku;

• negatywną, której konsekwencją powinno być zamknięcie danego kierunku.

Większość kierunków uzyskuje oceny pozytywne. Część jednak ma oceny warunkowe i w najbliższym czasie będzie kontrolowane jeszcze raz, np. mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Jeśli PKA nie przyznała co najmniej pozytywnej oceny, nie warto wybierać kierunku na danej uczelni.

Dostęp do informacji

Dobra uczelnia nie ma nic do ukrycia. Wiele szkół jednak nie udostępnia uchwał rekrutacyjnych i regulaminów studiów. Tymczasem bardzo ważne jest, aby wcześniej znać zasady studiowania, a w szczególności wiedzieć, za co uczelnie pobiera dodatkowe opłaty, ile one wynoszą, kiedy mogą być pobierane, czy mogą zostać zmienione w trakcie studiów. Ponadto nie zaszkodzi sprawdzić, jakie są warunki dopuszczania do egzaminu warunkowego czy komisyjnego, a także skreślania z listy studentów. Wszystkie zasady są zapisane w regulaminie studiów, który powinien być dostępny na internetowej stronie uczelni albo w dziekanacie. Uczelnia, która utrudnia dostęp do niego, nie jest przyjazna wobec studentów.

Ważne jest również, aby kandydat mógł się zapoznać z programem studiów. Pracodawcy cenią bowiem konkretne umiejętności. Biuro podróży zatrudnia nie osoby po turystyce, ale znające komputerowe systemy rezerwacyjne i języki obce.

Wartości dodane

Przyszli pracodawcy oczekują od absolwenta szkoły wyższej doświadczenia zawodowego, społecznego lub życiowego. Najłatwiej je zdobyć na praktykach, stażach, stypendiach międzynarodowych oraz działając w organizacjach studenckich. Warto zatem wybrać uczelnię, na której terenie działa wiele takich organizacji, np. AEGEE, AISEC, ELSA, ILSA, BEST. Lepsze notowania u pracodawców mają również osoby, które odbyły staż na zagranicznej uczelni. Dlatego trzeba dowiedzieć się, czy uczelnia uczestniczy w programie Erasmus czy Sokrates, z jakimi krajami prowadzi wymianę studentów, jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjechać.

Aby mieć pełny obraz danej uczelni, należy pytać przypadkowo spotkanych na korytarzu kolegów, jak się im studiuje, czy uczelnia realizuje to, co obiecywała, jakie są ich problemy na studiach, jakie mają krytyczne uwagi do pracy uczelnianej administracji, obowiązkowości i punktualności wykładowców, poziomu nauczania języków obcych, czy uczelnia organizuje zajęcia ponadprogramowe, czy działa w niej aktywnie samorząd studentów.

Ważne jest też to, by wybrany kierunek odpowiadał zainteresowaniom, pozwalał realizować się w przyszłości. Polonista nie musi być dobrym ekonomistą. Jednak zamiłowanie do literatury może sprawić, że będzie dobrym copywriterem, czy agentem literackim.

OCENA UCZELNI

Zanim wybierzesz, sprawdź, czy uczelnia:

• posiada pozytywną ocenę PKA danego kierunku studiów

• ułatwia uzyskanie międzynarodowych certyfikatów umiejętności (np. językowych, komputerowych itd.)

• zajmuje dobre miejsce w ogólnopolskich rankingach polskich szkół wyższych, np. Perspektyw, Polityki, Wprost, Newsweek, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej (wydziały prawa)

• współpracuje z uczelniami zagranicznymi

• umożliwia studentom wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne

• posiada Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz ile organizacji studenckich, i jakie, działa na jej terenie.

Ważne!

Warto przestudiować rankingi uczelni wyższych. Najlepiej porównać pozycję wybranej szkoły w kilku różnych rankingach z ostatnich dwóch, trzech lat. Opinie studentów można znaleźć na: www.nfa.pl, www.esgieh.pl, www.ocen.pl