ZMIANA PRAWA

Tylko starosta, prezydent miasta na prawach powiatu lub marszałek województwa będzie mógł umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin spłaty należności PFRON, jakie powstały w wyniku umów zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego z osobami lub firmami korzystającymi z pomocy Funduszu. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie gospodarki finansowej PFRON.

Nowe przepisy praktycznie uniemożliwiają umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności innych wierzytelności PFRON niż te, które powstały w wyniku umów samorządów z osobami lub firmami korzystającymi z pomocy Funduszu. Oznacza to, że zarząd Funduszu nie będzie mógł już umarzać, na przykład należności powstałych w związku z udzieleniem osobie niepełnosprawnej pomocy finansowej na podstawie programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Funduszu. Obecnie ma do tego prawo, jeśli np. dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. Dług powstały w wyniku udzielenia pomocy w ramach programu PFRON może być umorzony także wtedy, gdy przemawiają za tym ważne względy społeczne lub gospodarcze.

W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów, projekt rozporządzenia nie przewiduje także możliwości odroczenia terminów płatności zobowiązań wobec Funduszu lub rozłożenia ich na raty w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Funduszu. Obecnie dłużnik może złożyć wniosek w tej sprawie, a decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu na raty długu podejmuje zarząd PFRON. Nowe przepisy przewidują, że spłatę długu będzie mógł odroczyć lub rozłożyć na raty jedynie starosta, prezydent miasta na prawach powiatu lub marszałek województwa.

- To kolejny krok rządu w kierunku ograniczenia roli Funduszu i zwiększenia uprawnień samorządów - mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 14 dni po ogłoszeniu.