Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego obowiązujące przepisy pozbawiają prawie 40 tys. nauczycieli w wieku od 39 do 60 lat możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Na urlop taki nie można bowiem skierować nauczyciela, któremu do nabycia praw do emerytury brakuje mniej niż rok. Ponadto urlop zdrowotny nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Tymczasem zgodnie ze zmienionym na mocy ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 191, poz. 1369) brzmieniem art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury bez względu na wiek, jeżeli mają 30 lat pracy, w tym 20 lat przepracowali w szkole oraz nie przystąpili do OFE.

- W ten sposób Karta Nauczyciela pozbawia prawa do urlopu zdrowotnego nauczycieli, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury, ale chcą jeszcze wykonywać swój zawód przez kilka lat - mówi Jolanta Gałczyńska z ZNP.

Dlatego Związek chce zwrócić się do Komisji Przyjazne Państwo o przeanalizowanie przepisów pozbawiających grupę nauczycieli możliwości skorzystania z urlopu zdrowotnego.