Wielu takich pracodawców będzie musiało naliczyć wpłaty od wynagrodzeń październikowych i listopadowych. A to oznacza obowiązek ich odprowadzenia do połowy grudnia albo stycznia.

Druga i trzecia grupa pracodawców – czyli podmioty zatrudniające co najmniej: 50 osób 30 czerwca 2019 r. albo 20 osób 31 grudnia 2019 r. – właśnie wdrożyły pracownicze plany kapitałowe. Poziom partycypacji w PPK w tych podmiotach jest nawet niższy niż w pierwszej grupie skupiającej największych pracodawców (ok. 30 proc.).
Nie zmienia to jednak dalszego zaangażowania takich podmiotów w obsługę PPK: naliczanie i odprowadzanie wpłat do instytucji finansowych prowadzących poszczególne programy, a w przypadku wpłaty finansowanej przez pracownika – potrącanie jej z jego wynagrodzenia. Realizacja tych obowiązków przypada w różnych terminach w zależności od terminu wypłaty wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2018 r. o pracowniczych programach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Kluczowe dla powstania tego obowiązku jest zatem zawarcie w imieniu danego uczestnika ww. umowy. W okresie przejściowym związanym z wdrożeniem PPK podmioty z II i III grupy zawierały takie umowy do 10 listopada 2020 r.
Brzmienie przywołanego artykułu sugeruje, że pierwsze wpłaty powinny być dokonywane, a więc naliczane, potrącane i przekazywane do instytucji finansowej nie wcześniej niż od 1 grudnia 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju w swojej interpretacji wskazał jednak, że dokonywanie wpłat w rozumieniu tego przepisu oznacza ich przekazanie do instytucji finansowej.
Podmiot zatrudniający nalicza wpłaty do PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia (metoda kasowa). Nie ma zatem znaczenia, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje. Na ten dzień trzeba zatem obliczyć wysokość wpłaty finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Dotyczy to wpłat podstawowych i dodatkowych.
Pierwsze naliczenie wpłat będzie uzależnione od daty wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli to za listopad jest wypłacane pod koniec listopada, to wpłaty trzeba będzie obliczyć już od tego wynagrodzenia. Tak samo należy postąpić, gdy pracodawca wprowadził listę uczestników do systemu PPK (tj. zawarł umowy o prowadzenie PPK) na początku listopada, czyli przed datą wypłaty wynagrodzenia za październik przypadającą 10 listopada albo wcześniej. Natomiast jeżeli wynagrodzenie za listopad jest wypłacane dopiero 10 grudnia, to pierwsze naliczenie wpłat do PPK nastąpi w tej dacie i będzie dotyczyło pensji za listopad.
W przypadku wpłat finansowanych przez pracownika obowiązkiem pracodawcy jest również potrącenie tej wpłaty z wynagradzania. Nie wymaga to zgody pracownika – wpłaty do PPK korzystają z takiego samego uprzywilejowania pod kątem potrącenia, co zaliczki na podatek dochodowy czy składki na ubezpieczenie społeczne. Najczęściej potrącenie będzie się odbywało automatycznie – w ramach oprogramowania stosowanego przez podmiot zatrudniający – a pracownik otrzyma na rękę wynagrodzenie netto pomniejszone o kwotę finansowanej przez siebie wpłaty. Dodatkowo przy kolejnych wypłatach wynagrodzenia pracodawca będzie potrącał zaliczkę na PIT od finansowanej przez niego wpłaty.
Ostatnim obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest przekazanie naliczonych i potrąconych wpłat na rachunek agenta rozliczeniowego współpracującego z instytucją finansową prowadzącą dane PPK. Odbywa się to w ramach jednego zbiorczego przelewu. Wpłaty należy przekazać do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. W zależności zatem od terminu wypłaty wynagrodzenia będzie to albo 15 grudnia – dla wpłat naliczonych od pensji październikowej wypłacanej 10 listopada lub od listopadowej, wypłacanej pod koniec listopada, albo dopiero 15 stycznia – w przypadku wpłat naliczanych od wynagrodzenia za listopad wypłacanego 10 grudnia.