W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoba wymagająca wsparcia będzie objęta usługami opiekuńczymi, zanim zostanie wydana decyzja w tej sprawie.
Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym i polegają na zapewnianiu im w miejscu zamieszkania pomocy w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych oraz opieki higienicznej i pielęgnacyjnej.
Tak jak w przypadku innych świadczeń, ich przyznanie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje przepisy zakładające szybszą ścieżkę udzielania wsparcia. Zgodnie z projektem usługi opiekuńcze będą przyznawane w trybie pilnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby lub po wyjściu ze szpitala konieczna jest jej pielęgnacja poszpitalna. W takich sytuacjach wsparcie będzie możliwe niezwłocznie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, a decyzja o ustaleniu usług oraz opłacie za nie będzie mogła być wydana po rozpoczęciu ich wykonywania, choć nie później niż w ciągu miesiąca od tego dnia.