Opiekun może skorzystać ze świadczenia w związku z koniecznością zajmowania się dzieckiem na ogólnych zasadach – wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie DGP. To oznacza, że nie ma już zasiłków, z których można było korzystać w związku ze stanem epidemii.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na początku pandemii jako świadczenie szczególne, które miało umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi w tym czasie. Wynosił on 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru i przysługiwał m.in. opiekunom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu koronawirusa. Był też wypłacany, jeżeli np. przedszkole zostało otwarte, ale nie mogło zapewnić opieki wszystkim dzieciom, oraz gdy rodzice nie zdecydowali się na posłanie do niego dziecka z powodu obaw o jego zdrowie. Co istotne, nie wliczał się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.
Tak było do 26 lipca. Potem z zasiłku z tytułu osobistej opieki nad dziećmi można było skorzystać na zasadach ogólnych, czyli tylko w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870). Natomiast od 1 września rząd zdecydował się przywrócić wstrzymany pod koniec lipca zasiłek, ale już na zmienionych zasadach. Zgodnie z intencją MRPiPS przysługiwał on w przypadku zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę nad dziećmi w związku z COVID-19. Te zasady obowiązywały do 20 września. Do tej pory nie wydano jednak nowego rozporządzenia, które by ten okres przedłużało.
Rodzice zaczęli więc zadawać pytania, co dalej. Spytaliśmy zatem resort rodziny, czy planowane jest przedłużenie obowiązujących w tym zakresie regulacji. W odpowiedzi wyjaśnia on, że rodzice zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach (patrz ramka).
Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy:
1. Ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
a) dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
■ nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
■ konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
■ choroba niani (z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
■ poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
■ pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem;
b) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
c) chorym dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18. roku życia.
2. W przypadku gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może zapewnić jemu opieki, np. na skutek choroby.