Prowadzę od kilku tygodni wznowioną działalność gospodarczą. ZUS odmówił mi jednak prawa do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy, bo po zasiłku macierzyńskim nie przystąpiłam od razu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a dopiero po miesiącu. Czy miał rację?
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają m.in. prowadzący pozarolniczą działalność oraz przebywający na urlopach wychowawczych, pobierający zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Zgodnie zaś z regułami określonymi w art. 9 ust. 1c tej ustawy osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorcy, prowadzący pozarolniczą działalność i ich współpracownicy, jak również współpracownicy osób korzystających z ulgi na start oraz pracujący więźniowie i aresztanci, spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.
Prowadzi to do wniosku, że osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność i pobiera zasiłek macierzyński, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego właśnie tytułu, a nie z prowadzenia działalności. Prowadzenie działalności może więc być tytułem do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ale nie może być tytułem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Aby czytelniczka mogła podlegać ubezpieczeniu chorobowemu po zaprzestaniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, powinna do tego ubezpieczenia przystąpić. W opisywanej sytuacji nastąpiło to jednak dopiero po miesiącu.
Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy systemowej obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność należy właśnie do tych osób. Zgłoszeń tych dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty powstania takiego obowiązku.
Co do zasady osoby obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadzie dobrowolności zgłaszają wniosek o objęcie nimi w wybranym terminie, przy czym jeżeli dokonają zgłoszenia w ciągu siedmiu dni, będą objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami także w okresie dni poprzedzających zgłoszenie.
Skoro więc w opisywanej sytuacji zgłoszenie nie zostało dokonane w ciągu siedmiu dni od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego, to czytelniczka nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w trakcie niezdolności do pracy. Decyzja ZUS o odmowie zasiłku była więc zasadna.
Podstawa prawna
• art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 9 ust. 1c, art. 14 ust. 1 i 1a, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2070