Ocena na potrzeby świadczenia motywacyjnego może być dokonana tylko wtedy, gdy podlegająca jej osoba była obecna w służbie łącznie 30 dni – tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.
Jest to związane z wejściem w życie 1 października br. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (wciąż czeka na publikację).
Na jej podstawie m.in. funkcjonariusze policji mający wysługę powyżej 25 lat będą mogli liczyć na dodatki w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci będący w służbie powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu tego świadczenia policjant podlega opiniowaniu służbowemu. W związku z tym konieczne okazały się zmiany w stosownym rozporządzeniu.
W projekcie przyjęto, że dokonanie realnej oceny jest możliwe tylko za okres, w którym policjant faktycznie pracował. Nie miałaby żadnych podstaw ocena za okres, w którym był nieobecny w służbie (np. z powodu choroby, urlopu). Uznano, że wymagany do dokonania miarodajnej oceny minimalny czas obecności powinien wynosić łącznie co najmniej 30 dni.
Uregulowano również sytuację, gdy opiniowany policjant odbywa dłuższą zagraniczną podróż służbową, np. w ramach współpracy międzynarodowej. Projekt umożliwi przełożonemu uprawnionemu do sporządzenia opinii przeprowadzenie z policjantem rozmowy przed jej przygotowaniem. Będzie musiał też zapoznać go z jej treścią w sytuacji, gdy funkcjonariusz był w podróży służbowej dłużej niż miesiąc. W razie trudności w bezpośrednim przeprowadzeniu rozmowy z opiniowanym można odbyć ją telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji