W określonych sytuacjach osobistych pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia pracownika od pracy. Kiedy można domagać się udzielenia urlopu okolicznościowego? Ile dni wynosi? Czy w trakcie jego trwania zostaje zachowane prawo do wynagrodzenia? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy uregulowany jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281). Z przepisów tych wynika, że przysługuje on wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie będą, więc mogły o niego wnosić osoby zatrudnione np. na umowie zlecenie czy o dzieło.

W jakich sytuacjach

Zgodnie z par. 15 wspomnianego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

- 2 dni w razie:

  • ślubu pracownika,
  • narodzinami dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

- 1 dzień w razie:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Poinformowanie pracodawcy

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Natomiast w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę. Może tego dokonać telefonicznie, mailem lub drogą pocztową (wtedy za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego).

Wynagrodzenie

W przepisach rozporządzenia jednoznacznie wskazano, że za czas zwolnienia od pracy z powodu ww. okoliczności pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.