Samorząd lub podmiot niepubliczny, który dostał w tym roku dotację celową na utworzenie miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych, będzie mógł ją wykorzystać – za zgodą wojewody – do 30 listopada 2021 r.
Taka zmiana przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) została przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Dotyczy ona zasad realizacji programu „Maluch+” w edycji 2020 r. Do tej pory było tak, że pieniądze uzyskane w ramach dotacji musiały być wydane w tym samym roku budżetowym, czyli w jej przypadku maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. Jednak z uwagi na to, że epidemia koronawirusa może spowodować trudności w wykorzystaniu tych środków do końca roku, samorządy oraz podmioty prywatne będą miały więcej czasu na zakończenie swoich inwestycji.
Z zaproponowanej w projekcie procedury postępowania wynika, że minister rodziny, pracy i polityki społecznej najpóźniej do 20 grudnia br. określi w drodze decyzji termin na wydanie pieniędzy z programu „Maluch+”, przy czym nie będzie on mógł być dłuższy niż do 30 listopada 2021 r. (z wcześniejszych zapowiedzi resortu wynikało, że będzie to właśnie taka data). Jednocześnie aby samorząd lub podmiot niepubliczny mogły dłużej wykorzystywać środki z dotacji, będą musiały najpierw wystąpić z umotywowanym wnioskiem do wojewody, który będzie wydawał zgodę w tej sprawie.