Wprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany w przepisach związanych z zatrudnianiem osób z dysfunkcjami zdrowotnymi spowodowały konieczność modyfikacji wzorów informacji i deklaracji, które pracodawcy wysyłają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Ich dostosowanie do obecnego stanu prawnego zapewnią nowelizacje dwóch rozporządzeń, których projekty trafiły do uzgodnień zewnętrznych. Pierwszy z nich to zmiana rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (Dz.U. poz. 951). Określa on wzory dwóch druków: INF-D-P, czyli miesięcznej informacji o stanie zatrudnienia osób z dysfunkcjami, oraz Wn-D, czyli wniosku o wypłatę dopłat do ich pensji. Ponieważ od kwietnia br. obowiązują nowe, wyższe kwoty subsydiów płacowych, wymagały one uwzględnienia w treści objaśnień wspomnianych druków. Ponadto w związku z tym, że Komisja Europejska z uwagi na epidemię koronawirusa postanowiła wydłużyć obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie udzielania pomocy publicznej, zmieniona zostanie data, w której utraci ważność rozporządzenie w sprawie dopłat do pensji. Projekt przewiduje, że do jego wygaśnięcia dojdzie 30 czerwca 2024 r., podczas gdy teraz jest mowa o 30 czerwca 2021 r.
Drugim nowelizowanym aktem prawnym jest rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 956 ze zm.). W jego przypadku zmieniony zostanie wzór załączników nr 5 i 6, a mianowicie deklaracji DEK-II-a składanej przez pracodawców mających status zakładu pracy chronionej oraz deklaracji DEK-II-b wysyłanej przez zakłady aktywności zawodowej. Uwzględniają one nowy rodzaj wpłaty na rzecz PFRON z tytułu naruszenia mechanizmu podzielonej płatności stosowanej przy wydatkowaniu pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmodyfikowana została także szata graficzna obydwu deklaracji, tak aby były bardziej czytelne i dostępne dla wypełniających je osób niepełnosprawnych.
Reklama
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie deklaracji ma zacząć obowiązywać po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a w sprawie informacji po 14 dniach. W obydwu projektach zawarte zostały przepisy przejściowe, które zakładają, że nowe druki informacji i deklaracji będą stosowane nie tylko do miesięcy przypadających po dacie ich wejścia w życie, ale również w przypadku składania korekt za wcześniejsze okresy sprawozdawcze.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń