Firma nie może wystawić kontrahentowi druku zawierającego kwotę obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeśli nie została zapłacona cała należność za kupiony produkt lub usługę.
Tak wynika z odpowiedzi funduszu udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zapytała ona o sytuację firmy, której klient zapłacił zaliczkę na poczet usług, które zostały zrealizowane dopiero po kilku miesiącach. Nabywca otrzymał więc najpierw fakturę zaliczkową, a dopiero potem końcową. Obydwie zostały zapłacone w wyznaczonym terminie. Pytanie dotyczyło tego, czy już w momencie opłacenia pierwszej faktury jest możliwość wystawienia klientowi druku INF-U z wysokością obniżenia.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) jednym z warunków obniżenia wpłaty jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze.
Data płatności jest też kluczowa ze względu na termin wystawienia informacji o kwocie ulgi. W tym przypadku przepisy przewidują, że dochodzi do tego niezwłocznie po terminowym opłaceniu należności (ale nie później niż do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym przypadał termin płatności). To oznacza, że na fakturze dokumentującej zakup uprawniający do ulgi we wpłacie musi być podana data płatności. Jej brak skutkuje tym, że nie można wystawić druku INF-U. Dlatego obowiązek jego przekazania kontrahentowi powstaje dopiero po wystawieniu faktury końcowej.
Zdaniem PFRON za takim stanowiskiem dodatkowo przemawia to, że wpłaty na fundusz ulegają obniżeniu za zakup produkcji lub usługi, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej (z wyłączeniem handlu). Tymczasem faktura zaliczkowa jest wystawiana w momencie otrzymania od kontrahenta zaliczki na poczet przyszłych dostaw usług lub produktów, a więc jeszcze przed ich świadczeniem lub powstaniem. Tym samym nie dochodzi wtedy do ich zakupu.
PFRON powołuje się ponadto na art. 22 ust. 9 ustawy, który zakłada, że przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę pracowników oraz ich wynagrodzenia za miesiąc, do którego zaliczono przychody ze sprzedaży produkcji lub usługi.
Co istotne, przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych towarów lub usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie są traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. W efekcie zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a obowiązek podatkowy w tym przypadku powstanie w momencie wydania produkcji lub wykonania usług, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury końcowej. W związku z tym przy fakturze zaliczkowej nie ma miesiąca, do którego przychód został zaliczony. Nie są również znane stany zatrudnienia z miesiąca zaliczenia przychodu. W konsekwencji nie ma wtedy możliwości obliczenia kwoty obniżenia wpłat na PFRON i przekazania klientowi druku INF-U.