Zamrożenie na poziomie z roku 2020 r. wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, przekazanie do ZUS wypłaty ekwiwalentu za węgiel - to niektóre założenia projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r.

Projekt został w piątek przekazany do konsultacji partnerom społecznym.

Rząd planuje w nim co do zasady zamrozić na poziomie z 2020 r. wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych. Zamrożony na poziomie z 2017 r. ma pozostać wskaźnik, służący do ustalania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, samorządowych, komunalnych itp.

W związku z sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną epidemią COVID-19 nastąpiła konieczność zamrożenia wynagrodzeń osób, w tym sędziów i prokuratorów, dla których podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - podkreśla się w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje możliwość dokonywania w 2021 r. przesunięć, za zgodą Ministra Finansów, wydatków z Funduszu Pracy, z zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej na zadania realizowane bez udziału tych środków.

Pieniądze na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za węgiel ma zabezpieczyć ZUS, który dotychczas jedynie je wypłacał z dotacji budżetowej, której dysponentem był minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i gospodarczą projekt zakłada zwiększenie poziomu rezerw celowych.

Projektowana ustawa okołobudżetowa ma również umorzyć pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej, umożliwiającą dokonanie zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwocie ponad 8,7 mld zł. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonał wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wyrównanie stanu środków Funduszu Rezerwy Demograficznej stanowi przesłankę do umorzenia pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu - wskazuje uzasadnienie.