Od nowego roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) będzie miała zastosowanie do jednostek finansów publicznych. Słyszeliśmy, że prezydent miasta będzie mógł wybrać jedną instytucję finansową dla wszystkich podległych mu jednostek. Czy to oznacza, że będzie on także zawierał umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK?
Nie. Zarówno umowę o zarządzanie PPK, jak i umowę o prowadzenie PPK każda jednostka (pracodawca) zawierać będzie samodzielnie. Tę pierwszą w swoim imieniu, a tę drugą w imieniu zatrudnionych u niej osób.
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), nowelizując art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wprowadziła możliwość scentralizowanego wyboru instytucji finansowej przez organy wykonawcze samorządów (chodzi tu o instytucję, która będzie zarządzać oszczędnościami gromadzonymi w PPK). Zgodnie z nowo dodanym ust. 4a (do art. 7 ustawy o PPK) wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa mogą, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danego samorządu, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.