Od nowego roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) będzie miała zastosowanie do jednostek finansów publicznych. Słyszeliśmy, że prezydent miasta będzie mógł wybrać jedną instytucję finansową dla wszystkich podległych mu jednostek. Czy to oznacza, że będzie on także zawierał umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK?
ikona lupy />
DGP
Nie. Zarówno umowę o zarządzanie PPK, jak i umowę o prowadzenie PPK każda jednostka (pracodawca) zawierać będzie samodzielnie. Tę pierwszą w swoim imieniu, a tę drugą w imieniu zatrudnionych u niej osób.
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), nowelizując art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wprowadziła możliwość scentralizowanego wyboru instytucji finansowej przez organy wykonawcze samorządów (chodzi tu o instytucję, która będzie zarządzać oszczędnościami gromadzonymi w PPK). Zgodnie z nowo dodanym ust. 4a (do art. 7 ustawy o PPK) wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa mogą, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danego samorządu, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.
Jak widać z powyższego, umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK każdy pracodawca będzie zobowiązany zawrzeć samodzielnie. I to on jako podmiot zatrudniający będzie prowadził program dla zatrudnionych u siebie osób.
Co do zasady wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie działa ‒ w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u tego pracodawcy. W praktyce rolę takiego przedstawicielstwa pełni pracownik lub grupa pracowników wybrana przez załogę. Taka reprezentacja nie może zostać wskazana przez pracodawcę. Nowe przepisy covidowe tego nie zmieniają.
Nawet gdy instytucję finansową wybierać będzie w imieniu podległych sobie jednostek wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa, konieczny będzie udział tzw. strony społecznej (art.7 ust. 5 ustawy o PPK). Oznacza to, że również taki scentralizowany wybór powinien być dokonywany w porozumieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem, a jeśli związków zawodowych tam nie ma, z przedstawicielami reprezentacji osób zatrudnionych.
Przypominamy też, że zgodnie z art.137 ustawy o PPK podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych zobowiązane są stosować ją od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powinien zostać przez taki podmiot zatrudniający zrealizowany w terminie maksymalnym do 26 marca 2021 r., tj. na 10 dni roboczych przed 10 kwietnia 2021 r., w którym upływa termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.