Powiaty mogą zgłaszać do wojewodów zapotrzebowanie na środki na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla podopiecznych rodzin zastępczych i domów dziecka oraz organizację miejsc kwarantanny.
Taką możliwość daje im projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Jest on realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z wojewodami i finansowany ze środków UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz budżetu państwa.
Projekt, na który przeznaczono łącznie 130 mln zł, jest skierowany do samorządów, które prowadzą rodzinne oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej, a jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii koronawirusa. W jego ramach mogą one otrzymać pieniądze na trzy zadania. Pierwszym z nich jest zakup sprzętu ułatwiającego naukę w trybie zdalnym, czyli komputerów stacjonarnych, laptopów, oprogramowania, w tym takiego, które jest dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Drugim elementem projektu jest wsparcie na zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji. Trzecim zaś jest dofinansowanie do zakupu wyposażenia miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek, np. łóżka, biurka, szafy oraz innego sprzętu niezbędnego do zorganizowania takiego miejsca.
Wytyczne do projektu zakładają, że priorytetem jest kupno sprzętu komputerowego, dlatego dopiero po wyczerpaniu zapotrzebowania samorządów na to zadanie możliwie będzie finansowanie pozostałych. Co ważne, sprzęt będzie mógł trafić również do tych rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, które go mają, ale zasadna jest wymiana urządzeń na nowe lub nowocześniejsze. Kupione komputery powiaty przekażą rodzinom oraz domom dziecka na podstawie umowy użyczenia, której wzór został określony w załączniku do projektu. Ich wychowankowie będą mogli z niego korzystać przez pięć lat, maksymalnie do 25 września 2025 r. Potem komputery wrócą do samorządów, ale będą one mogły je dalej wykorzystywać na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Z kolei wyposażenie miejsc kwarantanny po zakończeniu epidemii powinno służyć do opieki nad dziećmi o charakterze interwencyjnym.
W wytycznych wskazane zostały też limity kosztów, jakie mogą ponieść powiaty. I tak w przypadku sprzętu komputerowego lub multimedialnego jest to nie więcej niż 3 tys. zł na jedną sztukę, przy oprogramowaniu dla dzieci niepełnosprawnych to 500 zł, a na wyposażenie jednego miejsca kwarantanny lub izolacji – do 5 tys. zł.
– Z wstępnej kalkulacji przedstawionej przez urząd wojewódzki wynika, że dla naszego powiatu przewidziane jest 650 tys. zł. Jest to kwota wystarczająca, która pozwoli nam zabezpieczyć się na dalsze etapy epidemii – mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
Mirosława Zielony, dyrektor PCPR w Koszalinie, dodaje, że każde dodatkowe wsparcie jest bardzo potrzebne, choć akurat to jest trochę spóźnione, bo największe problemy z organizacją dodatkowego sprzętu do nauki zdalnej dla podopiecznych pieczy były na początku epidemii (rodziny często dysponowały tylko jednym komputerem, który musiał być dzielony przez kilka osób).