Pomimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. – informuje ZUS.
To odpowiedź na pojawiające się wątpliwości spowodowane luką w przepisach.
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 855) wydłużono możliwość korzystania z tego świadczenia do 14 czerwca. Jednak w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), czyli tarczy 3.0, pominięto rodziców dzieci do lat ośmiu. Zmienione w tym zakresie regulacje weszły w życie 25 maja 2020 r. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy o dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mogła ubiegać się grupa opiekunów, która nie została wymieniona w ustawie.
Choć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniało, że problemu nie ma, to w tarczy 4.0 (przyjętej przez Sejm ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19) znalazł się przepis, który reguluje tę kwestię. Zgodnie z nią analogicznie jak w przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice lub opiekunowie dzieci do lat ośmiu będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca. I to zarówno w sytuacji, gdy żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka pozostają zamknięte, jak i gdy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zmiany mają zacząć obowiązywać z mocą wsteczną od 25 maja (nie zostały jednak jeszcze rozpatrzone przez Senat).
W związku z tym pojawiły się wątpliwości, co do czasu wejścia w życie nowych przepisów mają zrobić z wnioskami wykluczonej grupy rodziców ZUS i płatnicy składek. Organ rentowy wyjaśnia jednak, że rodzice ci mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i pracodawców.
Płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki, powinni więc, jak sugeruje ZUS, przyjmować wnioski. Natomiast świadczenie zostanie wypłacone po wejściu w życie ustawy.
Organ rentowy zwraca jednocześnie uwagę, że nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia, które należy złożyć.
Informuje jednocześnie, że jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870) z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku w tym roku kalendarzowym.
Etap legislacyjny
Ustawa w Senacie