Ustawa chroniąca nie tylko tytuł zawodowy psychologa, ale też regulująca prawo wykonywania zawodu, konieczność powołania samorządu zawodowego oraz bezpłatne, obowiązkowe staże – takie są oczekiwania psychologów, którzy wzięli udział w badaniach zorganizowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP).
Przebadano 4277 psychologów z całej Polski. Ponad połowa z nich zatrudniona była w systemie ochrony zdrowia. Pytano o opinię na temat ustawy o tym zawodzie, o którą środowisko to walczy od lat. Jak się okazało, 90 proc. ankietowanych jest zdania, że ustawa powinna nie tylko chronić tytuł zawodowy psychologa, ale też opisywać prawo wykonywania zawodu.
– Konieczne są regulacje w tym w zakresie. Postulujemy stworzenie bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich obywateli ewidencji psychologów online. To podniesie bezpieczeństwo korzystania z naszych usług. Każdy w ciągu kilku sekund dowie się, czy faktycznie ma do czynienia z psychologiem, a nie z osobą podającą się za psychologa – przekonuje Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca OZZP.
Blisko 99 proc. uczestników badania uważa, że kształcenie na kierunku psychologia powinno odbywać się w ramach studiów stacjonarnych dziennych. Ponad 80 proc. opowiedziało się za obowiązkowym stażem wdrożeniowym dla wszystkich lub wybranych specjalności, przy czym stażysta nie powinien ponosić kosztów z tego tytułu.
Ważną kwestia dla psychologów jest samorząd zawodowy. Prawie 70 proc. respondentów potwierdziło konieczność jego powołania. Wskazali, że powinien on m.in. prowadzić ewidencję psychologów, nadzorować wykonywanie zawodu i chronić prawa odbiorców usług psychologicznych. Do zadań samorządu zaliczono także sporządzenie listy narzędzi (metod i testów) zastrzeżonych wyłącznie dla psychologów.
Respondenci chcą, by byli w nim reprezentowani psychologowie wszystkich specjalności. Większość gotowa jest ponosić na jego rzecz opłatę do 100 zł rocznie.
– Samorząd będzie musiał uporządkować wiele spraw dotyczących zawodu, które dotychczas były zaniedbane – mówi Sławomir Makowski, przewodniczący OZZP.
Raport zaprezentowany wczoraj na konferencji został przekazany Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którego gestii jest przygotowanie ustawy.