W ramach tarczy antykryzysowej pracodawca może otrzymać dwa rodzaje wsparcia z powiatowego urzędu pracy: dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia

1. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia

Kto może skorzystać

• Mikroprzedsiębiorca będący zarazem pracodawcą

• Mały przedsiębiorca będący zarazem pracodawcą

• Średni przedsiębiorca będący zarazem pracodawcą

Na czym polega

Dofinansowanie przysługuje do części kosztów wynagrodzeń pracowników ( w tym także zleceniobiorców) oraz należnych od ich pensji składek na ubezpieczenia społeczne.

W razie spadku obrotów odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80 proc. może być przyznane dofinansowanie do wysokości – odpowiednio – sumy 50, 70 bądź 90 proc. wynagrodzeń po szczególnych pracowników objętych wnioskiem (wraz ze składkami ZUS). Jednocześnie kwota dofinansowania w odniesieniu do każdego zatrudnionego nie może przekroczyć – odpowiednio – 50, 70 i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dopłaty przysługują łącznie przez maksymalnie trzy miesiące.

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 dofinansowanie jest należne od miesiąca złożenia wniosku (łącznie przez maksymalnie trzy miesiące).

Jakie warunki trzeba spełnić

Łącznie musi nastąpić:

1) spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym); aby go wykazać, porównuje się dowolnie wybrane dwa kolejne miesiące przypadające po 1 stycznia 2020 r. (i przed dniem złożenia wniosku) do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim;

2) utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą przez okres dofinansowania.

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 nie ma już nakazu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania.

3) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;

4) niezaleganie w opłacaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP i Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.;

5) spełnienie warunków do uzyskania pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zawartych w Komunikacie Komisji Europej skiej – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Uwaga! W tarczy antykryzysowej 1.0 była mowa o sekcji 3.1 komunikatu KE – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”);

6) brak finansowania tych samych kosztów (aktualnie lub w przyszłości) z innych środków publicznych.

Gdzie składać wniosek

Do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Sposób realizacji

Wsparcie jest przyznawane na podstawie umowy zawartej ze starostą. Pieniądze wypłaca się w miesięcznych transzach, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu danej osoby oraz kosztach jej wynagrodzenia wraz ze składkami (według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).

W razie niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia w okresie dofinansowania, środki

podlegają zwrotowi – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Rodzaj wsparcia

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Kto może skorzystać

• Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników

Na czym polega

Wsparcie przysługuje na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W razie spadku obrotów odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości – odpowiednio – 50, 70 i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dopłaty przysługują łącznie przez maksymalnie trzy miesiące.

Uwaga! Tarcza antykryzysowa 2.0 doprecyzowała, że dofinansowanie jest należne od miesiąca złożenia wniosku (wcześniej nie było to określone).

Jakie warunki trzeba spełnić

Łącznie musi nastąpić:

1) Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (rozumiany tak jak w przypadku dotacji dla MSP);

2) prowadzenie działalności przez okres dofinansowania.

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 nie ma już nakazu prowadzenia działalności po zakończeniu dofinansowania.

3) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;

4) niezaleganie w opłacaniu danin publicznych do końca III kwartału 2019 r. (tak samo jak w przypadku dotacji dla MSP);

5) spełnienie warunków do uzyskania pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zawartych w komunikacie komisji – „Tym czasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”;

Uwaga! W tarczy antykryzysowej 1.0 była mowa o sekcji 3.1 komunikatu komisji – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”).

6) brak finansowania tych samych kosztów (aktualnie lub w przyszłości) z innych środków publicznych;

7) przeznaczenie otrzymanego dofinansowania na koszty prowadzenia działalności.

Gdzie składać wniosek

Do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Sposób realizacji

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie umowy zawartej ze starostą. Pieniądze są przekazywane co miesiąc.

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 samozatrudniony nie musi już składać co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

W razie niedotrzymania warunku prowadzenia działalności w okresie dofinansowania, środki podlegają zwrotowi, proporcjonalnie do okresu jej nieprowadzenia, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.