Każdy przedsiębiorca, będący zarazem pracodawcą może ubiegać się o pomoc z wojewódzkiego urzędu pracy. Jakie obowiązki trzeba spełnić? Sprawdź.

Rodzaj wsparcia

Dofinansowanie do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto może skorzystać

Każdy przedsiębiorca, będący zarazem pracodawcą

Na czym polega

Dofinansowanie do wynagrodzeń oraz należnych od pracodawcy składek ZUS pracowników (w tym zleceniobiorców), którzy są objęci przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy (w okresie korzystania z tych rozwiązań).

Przy przestoju pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50 proc., lecz nie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne. Dofinansowanie wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus należne od pracodawcy składki ZUS od przyznanych świadczeń, tj. 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy pracownika można obniżyć maksymalnie o 20 proc. (przed zmianami wpro wadzonymi tarczą antykryzysową 2.0 – dokładnie o 20 proc.) i nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie wyniesie tu do połowy wynagrodzenia i maksymalnie do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki ZUS.

Wsparcie (zarówno przy przestoju, jak i przy obniżce etatu) nie przysługuje w odniesieniu do pracowników, których pensja przekracza trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (kwota ta za I kw. 2020 r. nie jest jeszcze znana).

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 dofinansowanie przysługuje od miesiąca, a nie od dnia złożenia wniosku, łącznie przez trzy miesiące.

Jakie warunki trzeba spełnić

Łącznie musi nastąpić:

1) spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) na poziomie co najmniej 15 proc. (w stosunku rok do roku) albo 25 proc. (w stosunku miesiąc do miesiąca); w pierwszym przypadku porównuje się obroty z dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. i z analogicznych dwóch miesięcy roku ubiegłego. W tym drugim przypadku porównuje się obroty z dowolnego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. i z miesiąca poprzedniego;

2) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;

3) niezaleganie z płatnością podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP i FP do końca III kwartału 2019 r. (a w razie zalegania – korzystanie z odpowiedniej ulgi, np. odroczenia terminu płatności czy układu ratalnego albo gdy zaległości w ZUS powstały w okresie spadku obrotów – przedstawienie planu spłaty zadłużenia wraz z kopią wniosku o odroczenie płatności lub o rozłożenie na raty);

4) nieuzyskanie pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy;

5) uprzednie zawarcie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu; kopię porozumienia przekazuje się Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia;

6) załączenie do wniosku kopii porozumienia z załogą, wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń, umowy o wypłatę świadczeń i ewentualnie kopii pełnomocnictwa. Umowę i wykaz można pobrać na www.praca.gov.pl w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku”.

Uwaga! Nie ma nakazu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania (przed zmianami wprowa dzonymi tarczą antykryzysową 2.0 było to sporne).

Gdzie składać wniosek

Do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy; możliwe jest złożenie elektronicznie na www.praca.gov.pl (forma rekomendowana).

Sposób realizacji

Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie – do siedmiu dni roboczych od dnia złożenia (nie oznacza to jednak przekazania środków w tym terminie).

Przy przestoju pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50 proc., lecz nie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne. Dofinansowanie wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus należne od pracodawcy składki ZUS od przyznanych świadczeń, tj. 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy pracownika można obniżyć maksymalnie o 20 proc. (przed zmianami wpro wadzonymi tarczą antykryzysową 2.0 – dokładnie o 20 proc.) i nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie wyniesie tu do połowy wynagrodzenia i maksymalnie do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki ZUS.

Wsparcie (zarówno przy przestoju, jak i przy obniżce etatu) nie przysługuje w odniesieniu do pracowników, których pensja przekracza trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (kwota ta za I kw. 2020 r. nie jest jeszcze znana).

Uwaga! Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 dofinansowanie przysługuje od miesiąca, a nie od dnia złożenia wniosku, łącznie przez trzy miesiące.

Łącznie musi nastąpić:

1) spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) na poziomie co najmniej 15 proc. (w stosunku rok do roku) albo 25 proc. (w stosunku miesiąc do miesiąca); w pierwszym przypadku porównuje się obroty z dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. i z analogicznych dwóch miesięcy roku ubiegłego. W tym drugim przypadku porównuje się obroty z dowolnego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. i z miesiąca poprzedniego;

2) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;

3) niezaleganie z płatnością podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP i FP do końca III kwartału 2019 r. (a w razie zalegania – korzystanie z odpowiedniej ulgi, np. odroczenia terminu płatności czy układu ratalnego albo gdy zaległości w ZUS powstały w okresie spadku obrotów – przedstawienie planu spłaty zadłużenia wraz z kopią wniosku o odroczenie płatności lub o rozłożenie na raty);

4) nieuzyskanie pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy;

5) uprzednie zawarcie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu; kopię porozumienia przekazuje się Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia;

6) załączenie do wniosku kopii porozumienia z załogą, wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń, umowy o wypłatę świadczeń i ewentualnie kopii pełnomocnictwa. Umowę i wykaz można pobrać na www.praca.gov.pl w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku”.

Uwaga! Nie ma nakazu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania (przed zmianami wprowa dzonymi tarczą antykryzysową 2.0 było to sporne).

Do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy; możliwe jest złożenie elektronicznie na www.praca.gov.pl (forma rekomendowana).

Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie – do siedmiu dni roboczych od dnia złożenia (nie oznacza to jednak przekazania środków w tym terminie).