Dwaj nasi pracownicy w wieku 55+ (żaden nie ukończył 70. roku życia) rozważają złożenie wniosków o zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK). Jeden z nich pobiera emeryturę, a drugi rentę socjalną. Czy finansowanie za nich wpłat do PPK może spowodować zawieszenie ich praw do tych świadczeń?

DGP
Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią przychodu mającego wpływ na zawieszenie prawa do emerytury lub zmniejszenie wysokości tego świadczenia. Inaczej jest w przypadku prawa do renty socjalnej, gdzie wpłaty takie uwzględnia się przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zawieszenie prawa do renty socjalnej.
Kwestie, kiedy prawo do emerytury (bądź renty z tytułu niezdolności do pracy) ulega zawieszeniu lub kiedy świadczenia te ulegają zmniejszeniu, rozstrzyga art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.). Przy ustalaniu, czy zachodzą okoliczności mające wpływ na zawieszenie prawa do emerytury (bądź renty z tytułu niezdolności do pracy) lub zmniejszenie jej wysokości, uwzględnia się przychód z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 2 tej ustawy, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Przy ustalaniu przychodu z tej działalności mogącego mieć wpływ na prawo do emerytury lub renty uwzględnia się przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wskazane przez ustawodawcę kwoty, od których nie jest opłacana składka (np. zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy). Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy z 4 października 2018 r. o PPK (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skoro kwoty wpłat do PPK nie stanowią podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, a w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie zostały wymienione jako uwzględniane przy ustalaniu przychodu, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu, to nie stanowią one – w rozumieniu tego przepisu – przychodu mającego wpływ na zawieszenie prawa do emerytury (bądź renty) lub zmniejszenia wysokości tego świadczenia.
Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie są uwzględniane przy ustalaniu przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dotyczy to także świadczeń z ustaw bezpośrednio odwołujących się w tym zakresie do art. 104 wskazanej wyżej ustawy, czyli np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz emerytur pomostowych.
Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. W myśl art. 10 ust. 5 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455 ze zm.) prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż wymieniony w ust. 1–4, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. W związku z tym uwzględnia się je przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zawieszenie prawa do renty socjalnej.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775