Jesteśmy pracodawcą 50+. Dotychczas nie stosowaliśmy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w związku z prowadzeniem pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Zawiesiliśmy jednak naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Czy w związku z tym musimy utworzyć PPK, a jeśli tak, to w jakim terminie?
Tak. Podmiot zatrudniający, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na okres łącznie przekraczający 90 dni, ma obowiązek stosować ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Jej przepisów może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go tą ustawą (określonym zgodnie z jej art. 134 ust. 1) spełnia łącznie następujące warunki:
W odniesieniu do podmiotów, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych, ustawę o PPK stosuje się od 1 stycznia 2020 r. Nie mają one jednak obowiązku stosowania tej ustawy, jeśli w tym dniu (czyli 1 stycznia br.) prowadziły PPE na powyższych warunkach. Do takiego podmiotu zatrudniającego, który zamiast PPK prowadzi PPE, przepisy ustawy o PPK mają jednak zastosowanie w przypadku: