Jesteśmy pracodawcą 50+. Dotychczas nie stosowaliśmy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w związku z prowadzeniem pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Zawiesiliśmy jednak naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Czy w związku z tym musimy utworzyć PPK, a jeśli tak, to w jakim terminie?
ikona lupy />
DGP
Tak. Podmiot zatrudniający, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na okres łącznie przekraczający 90 dni, ma obowiązek stosować ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Jej przepisów może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go tą ustawą (określonym zgodnie z jej art. 134 ust. 1) spełnia łącznie następujące warunki:
  • prowadzi PPE, w którym uczestniczy co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych,
  • nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 686).
W odniesieniu do podmiotów, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych, ustawę o PPK stosuje się od 1 stycznia 2020 r. Nie mają one jednak obowiązku stosowania tej ustawy, jeśli w tym dniu (czyli 1 stycznia br.) prowadziły PPE na powyższych warunkach. Do takiego podmiotu zatrudniającego, który zamiast PPK prowadzi PPE, przepisy ustawy o PPK mają jednak zastosowanie w przypadku:
  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE,
  • likwidacji PPE,
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego, bądź
  • gdy według stanu na 1 stycznia albo 1 lipca danego roku w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. zatrudnionych w tym podmiocie.
Obowiązek stosowania ustawy o PPK przez podmiot zatrudniający niestosujący jej wcześniej w związku z prowadzeniem PPE powstaje w razie zaistnienia choćby jednej z tych przesłanek. Limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy łącznego okresu tego zawieszenia. Limit ten nie odnawia się np. po upływie 12 miesięcy. Podmiot zatrudniający, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na okres łącznie przekraczający 90 dni, ma obowiązek stosować ustawę o PPK.
Do podmiotu zatrudniającego 50+, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE, stosuje się ustawę o PPK, począwszy od 91. dnia zawieszenia. Umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający musi zasadniczo zawrzeć w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym przypadł 91. dzień zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE. Natomiast umowę o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. W przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE terminy na zawarcie umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK nie mogą upłynąć przed terminami na zawarcie tych umów ustalonymi dla pozostałych podmiotów zatrudniających 50+, czyli najpóźniej do 27 października 2020 r. (umowa o zarządzanie PPK) oraz 10 listopada 2020 r. (umowa o prowadzenie PPK).
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775