Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wyśle listów z informacją o stanie konta wszystkim ubezpieczonym, więcej samozatrudnionych nie zapłaci składek, mundurowi na kwarantannie dostaną pełne wynagrodzenie – wynika z uchwalonej przez Sejm tarczy 3.0
W 2019 r. ZUS sporządził informację o stanie konta dla 21 mln ubezpieczonych, z czego 18,5 mln wysłał pocztą. Kosztowało to 24,89 mln zł. Tylko 2,7 mln osób dzięki profilowi na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS odebrało te informacje w formie elektronicznej.
Przyjęta w zeszłym tygodniu przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywana tarczą 3.0, zakłada całkowitą elektronizację procesu przekazywania klientom informacji o stanie konta.
– Żeby uzyskać informacje o swoich finansach, zainteresowany ubezpieczony będzie musiał założyć profil w systemie teleinformatycznym ZUS. W inny sposób się o nich nie dowie, chyba że wyraźnie zażąda ich w formie pisemnej – tłumaczy Andrzej Radzisław, radca prawny w kancelarii Goźlińska, Petryk i Wspólnicy.
Reklama
Specustawa wprowadza też regulacje, zgodnie z którymi niewykonywanie pracy nauczycielskiej, pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i pracy górniczej w okresie obowiązywania stanu epidemii (wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego) w związku z COVID-19 zostanie potraktowane tak, jakby była ona wykonywana – dla celów uzyskania uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej, prawa i wysokości emerytury górniczej. Warunkiem uwzględnienia tych okresów jest wykonywanie tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z koronawirusem.
Tacza 3.0 wprowadza też regulacje, które przewidują, że przy zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych oprócz m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, płci, obywatelstwa, miejsca zameldowania będzie trzeba wskazywać też wykonywany zawód. Projektodawcy tłumaczą, że jest to potrzebne do celów statystycznych.
Żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej wykonującym zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za okres nieobecności w służbie będzie przysługiwało prawo do 100 proc. uposażenia (wraz z dodatkami o charakterze stałym) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nieobecność musi wynikać z konieczności poddania się kwarantannie, izolacji lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.
Specustawa tymczasowo zawiesza obowiązywanie przepisu ograniczającego dopuszczalną liczbę nadgodzin policjantów. Ma to zapewnić sprawność tej formacji, w szczególności w przypadku istotnego zwiększenia liczby funkcjonariuszy zakażonych koronawirusem lub przebywających na kwarantannie.
Pozostałe rozwiązania przyjęte przez Sejm:
  • rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych ze składek do ZUS – pisaliśmy o tym w DGP nr 83 z 29 kwietnia 2020 r. „Zwrot składki? Musisz się spieszyć”,
  • wprowadzenie zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób jak w maju br., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego – pisaliśmy o tym w DGP nr 83 z 29 kwietnia 2020 r. „Czerwcowi emeryci skorzystają na epidemii”,
  • przedłużenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 24 maja 2020 r. 
Zasiłek dla rodziców przedłużony
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 790) dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Ponieważ od 6 maja umożliwiono otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi, rodzice będą mieli wybór. Jeśli nie zdecydują się na posłanie do nich dziecka, będzie im przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie dłużej jednak niż do 24 maja. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu