Firmy, które nie mają już statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr), zachowają prawo do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), o ile wskaźnik zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami będzie wynosił minimum 18 proc.
Tak przewiduje art. 9 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli kolejnej tarczy antykryzysowej, którą w czwartek uchwalił Sejm.
Reklama
Co do zasady prowadzenie ZFRON jest obowiązkiem pracodawców, którzy są ZPChr. Natomiast firmy, które straciły lub zrezygnowały z tego statusu, mogą zachować fundusz – o ile spełnią dwa warunki. Wymienia je art. 33 ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) – taki przedsiębiorca musi mieć co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący 25 proc. Natomiast art. 9 tarczy antykryzysowej dodaje do ustawy o rehabilitacji art. 68gg, z którego wynika, że od marca br. do czasu upływu drugiego miesiąca od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wspomniany wskaźnik będzie mógł być niższy i wynosić 18 proc.
Nowa ustawa wprowadza też zmianę dotyczącą pracodawców korzystających z dopłat do pensji wypłacanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Będą oni mogli łączyć je z instrumentami wsparcia wskazanymi w art. 15zzb i 15zze ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – w części niepodlegającej dofinansowaniu z funduszu. Chodzi tutaj o dopłaty do pensji dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych przyznawane przez powiatowe urzędy pracy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych oraz przychodów z tytułu działalności statutowej.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu