Pracodawca mimo epidemii koronawirusa jest zobowiązany do przekazywania w ustawowym terminie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Przepisy nie przewidują możliwości występowania o jego odroczenie.
Tak wskazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
Dotyczyło ono tego, czy firmy mające status zakładu pracy chronionej (ZPChr) mogą w obecnej sytuacji ubiegać się o odroczenie terminu, w którym muszą wpłacić na konto ZFRON pieniądze pochodzące z części zaliczek na podatek dochodowy oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Pracodawca przekazuje bowiem na ten rachunek 60 proc. kwoty zaliczki (pozostałe 40 proc. wpłaca do PFRON) oraz 90 proc. ulgi, jaką otrzymał w przypadku podatku od nieruchomości (pozostałe 10 proc. również trafia do funduszu).
Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno sprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wspomniane środki powinny trafić na rachunek ZFRON w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zostały uzyskane (spóźnienie z wpłatą jest zagrożone karą finansową). Dodatkowo organizacja zapytała, do jakiej instytucji – gdyby przesunięcie w czasie terminu wpłaty pieniędzy na ZFRON było możliwe – pracodawca mógłby ewentualnie zwrócić się z wnioskiem w tej sprawie.
PFRON w swojej odpowiedzi tłumaczy, że z treści ustawy o rehabilitacji oraz ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) jedno znacznie wynika, że 60 proc. zaliczki oraz 90 proc. zwolnienia z podatku od nieruchomości pozostają u pracodawcy będącego ZPChr. Oznacza to, że pieniądze te nie są przekazywane do żadnego organu. Dlatego też żaden organ nie jest właściwy do rozpatrywania wniosków o odroczenia terminów płatności, a pracodawca powinien stosować się do terminu określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy.
– PFRON podkreśla, że ustawa o rehabilitacji nie pozostawia w tym zakresie żadnego pola manewru i wbrew temu, co myśli część pracodawców, nie mogą zwrócić się do PFRON o odroczenie terminu – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.
Dodaje, że żadne szczególne rozwiązania dotyczące wpłat pieniędzy na ZFRON nie zostały również wprowadzone na mocy ustawy o tarczy anty kryzysowej.