W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zawieszenia składek do Pracowniczych Programów Emerytalnych BBC wystąpiło z zapytaniem do Polskiego Funduszu Rozwoju z pytaniem, czy po okresie 90 dni zawieszenia, pracodawca automatycznie wpada w obowiązek tworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego, jeśli nie wznowi wpłat do PPE.

Informacja zwrotna udzielona BCC jest tożsama ze stanowiskiem PFR umieszczonym na stronie mojeppk.pl.

1. Jeśli pracodawca zawiesił składki do PPE (art. 38 ustawy o PPE) na dłużej niż 90 dni, ma obowiązek utworzyć PPK. W praktyce, oznacza to, że najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy (począwszy od dnia, w którym przypadł 91 dzień zawieszenia składek do PPE) powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

2. Wyłączeni z powyższej zasady są pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników, ale nie więcej niż 249 osób i którzy – w związku z prowadzaniem PPE – nie podlegli obowiązkowi tworzenia PPK, a którzy zawiesili opłacanie składek na okres dłuższy niż 90 dni. Taki pracodawca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r.

Jeżeli okres zawieszenia wpłacania składek do PPE nie przekroczy 90 dni (trzy miesięczne składki), pracodawca zachowuje prawo do dalszego niestosowania ustawy o PPK.

Zgodnie z interpretacją PFR z 26 kwietnia 2020 r.: „Do podmiotu zatrudniającego, który nie stosuje ustawy o PPK, gdyż prowadzi PPE, przepisy tej ustawy stosuje się w przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy łącznego okresu tego zawieszenia. Limit ten nie odnawia się po upływie 12 miesięcy. To oznacza, że pracodawca, który wielokrotnie zawieszał naliczanie i odprowadzanie składek do PPE łącznie na okres przekraczający 90 dni (niezależnie od tego, w jakim okresie), powinien stosować ustawę o PPK.”

Dorota Dula ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych przedstawicielka BCC w Radzie Konsultacyjnej ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR